Bull Terrier

Ilustrovani Standard

Crteži – Cynthia Lord Ruddy
Izdao The Bull Terrier Club of America, 1991
Copyright © 1996 Bull Terrier Club of America

 

PREDGOVOR

Rasa Bull Terrier predstavlja mnoge poteškoće odgajivačima i sudijama u njihovim pokušajima
da dostignu kvalitete postavljnih standarda za rasu. Ovi su proizašli iz neophodnosti da se
životinja posmatra u celini, jer je celina daleko važnija nego delovi i detalji. Ozbiljan tumač mora biti
u mogućnosti da vidi perfekciju u mirovanju i u pokretu u svojoj glavi. Onda kada
se vizualizuje idealni pas koji je po karakteristikama najbliži idealu svojim POZITIVNIM osobinama
taj pas treba da doživi uspeh na izložbi i taj će na kraju postići uspeh i u parenju.
Samo oni psi koji poseduju dobre osobine glave, koštane strukture, građe, linije
rama, držanja i temperamenta će preneti te osobine na sledeću generaciju. Mane Bull Terrier
rase su odstupanja od idealne konstrukcije a ozbiljnost mane je u direktnoj proporciji sa
stepenom odstupanja. Ovo nije rasa kod koje uspeh ili neuspeh zavisi od čudne boje dlake,
neurednih kandži ili neporavnanih sekutića. Ustanovljivači Bull Terrier standarda zauzeli
su pozitivni stav prema vrlinama koje treba da budu prisutne. Ova odgovornost se nameće
odgajivačima i sudijama da razviju sliku idealnog Bull Terrier-a, a onda da razviju sposobnosti
prepoznavanja tih životinja koje sumiraju te vrline koje najbliže ispunjavaju željeni ideal.
Veoma malo je napisano u Bull Terrier standardima o manama, a ocenjivanje mana jedino ima
mesto prilikom odlučivanja između dva psa koja su u egalu sa vrlinama, ili kada je mana tog
stepena da remeti zdravlje, funkciju i pojavu psa.

Mi smo ilustrovali ove esencijalne vrline u ovoj knjizi, zajedno sa nekim najčešće viđenim devijacima.
Na slikama nije prikazan ni jedan živi primerak ove rase. Mi se nadamo da će ovo pomoći čitaocima
da razviju razumevanje ove rase i odgovarajuće znanje koje će imati odlučujući efekat na poboljšanje
Bull Terrier-a!
W.E. Mackay-Smith
White Post, VA.
October, 1991

 
ISTORIJAT RASE
By T.J. Horner

Da bi se u potpunosti razumela svaka implikacija standarda neophodno je određeno znanje
o istorijatu ukrštanja stare rase Bulldog-a, White English Terrier-a (sada izumro a ličio na
Manchester Terrier-a u svemu osim u boji), Dalmatian-a i verovatno još dve ili tri druge rase,
sa dominantnim karakteristikama Bulldog-a i Terrier-a čije se prisustvo i danas oseća.
Zahvaljujući Bulldog-u Bull Terrier rasu karakteriše hrabrost i rešenost, njegova građa i teške
kosti, njegova valjkasta rebra i dubok grudni koš, jaka vilica i fina pribijena dlaka. A takođe i
tigrasta, crvena, riđa, ćađavo svetlo-braon, crna i drap boja dlake a verovatno i poslušnost potiče
od Bulldog rase. Moramo, međutim i okriviti Bulldog-a za određene nepoželjne osobine tela, nogu
i stopala koje prate Bull Terrier rasu kroz istoriju, tu spada i previše široka lobanja, sužena vilica,
okrugle oči, izdužen nos i druge greške u pigmentaciji.
White English Terrier-i su bili oplemenjeni Terrier-i a na to ukazuju mnoge kvalitetne osobine,
male tamne oči, skladne uši, jasni okviri, prave noge i mačijia stopala, zategnuta ramena,
veliki i čvrsti zavoji, nisko postavljeni zglobovi i bičast rep, sve to ukomponovano sa izraženom
okretnošću, inteligencijom, i čisto belom dlakom.
Ali neki od Terrier-a takođe iz porekla dobijaju tendenciju ka laganoj građi, lakim kostima i
karakternu osobinu čestog ushićenja koja se i dalje često doživljava kao iznenađenje.
Forma je poboljšana ukrštanjem sa Dalmatian rasom koja je dugo-nogast tip, dobre noge i stopala
kao i pokreti, i te osobine mogu se povremeno prepoznati kod današnjih Bull Terrier-a.
Ovim ukrštanjem su se nasledile i neke neželjene osobine a to je bez sumnje zadebljanje dlačnog
prekrivača i možda takođe i blaga ekspresija koja se još uvek može uočiti kod ove rase.
Bull Terrier-i koji podsećaju na sve tri ove rase se mogu videti i danas, i sve one pridodaju
izgledu koji se danas smatra potrebnim standardom i sve je to prihvatljivo i korisno za korekciju
nekih preteranih odstupanja od utvrđenih standarda. Stoga, rasa Bulldog daje supstancu
rasa Terrier dodaje kvalitet i okretnost a Dalmatian rasa poboljšava formu i skladnost pokreta.
Prenaglašenost bilo koje od ovih rasa je nepoželjna, idealna je jednaka mešavina sve tri.

Valjanost rase pasa nikada nije bila precizno definisana. Kod Bull Terrier-a to se odnosi na
opštu skeletnu i mišićnu perfekciju kako je to definisano u Rasnim Standardima.

TRI SASTAVNA DELA

 Ova tri podtipa su esencijalni genetski sastojci koji daju idealnu kombinaciju supstance
agilnosti i i forme koja se traži u Bull Terrier Standard-u.

BULDOG TIP

Telo, čvrsta građa, i teške kosti
su prenaglašene kod „Bulldog“ tipa.

TERIJER TIP

Kvalitet, agilnost i okretnost su
su primarne vrline kompaktnog „Terrier“ tipa.

DALMATINAC TIP
blank
Duže noge, dalekosežnije linije tela,
i slobodan dug iskorak su markeri
“Dalmatinac” tipa.

“SREDINA PUTA” / “MIDDLE OF THE ROAD”
blank
Dobra kombinacija sva tri tipa poseduje kvalitet, skladnost, čvrstinu i zbijenost.

 

OPŠTI IZGLED


STANDARD

“Bull Terrier-i moraju biti čvrste građe, mišićavi, simetrični i aktivni, sa proniciljvom,
rešenom i inteligentnom ekspresijom, živa vatra ali ljupkog tepmeramenta pri tom podložni
disciplini.”

blank

 

Diskusija
Standard se određuje opštim opisom pozitivnog i harizmatičnog psa. Bull Terrier treba da bude
maksimum dobijen od psa u raspoloživom obimu; čvrst, pozamašna životinja, izbalansirana
i agilna. On treba da odaje impresiju snage, energije i brzine. Ekspresija treba da reflektuje
ove projekcije tela; pozitivni, blistavi, set inteligentnih očiju postavljen u trougaonoj formaciji
koja daje topao i prijatan izgled. Temperament je merodavan kod Bull Terrier-a. On mora biti
druželjubiv, prijateljski i zainteresovan za okolinu koja ga okružuje, ali nikada razdražljiv niti
stidljiv.

 

Standard


GLAVA

“Glava treba da je dugačka, snažna,i duboka sve do njuške,ali ne gruba. Lice u celini okvira
treba da je ovalno i u potpunosti ispunjeno, odavajući utisak tzv. jajastog oblika. U profilu
treba nežno da se zakrivljuje na dole od vrha lobanje do vrha njuške. Čelo treba da je ravno
celom površinom od uveta do uveta.Razdaljina od vrha njuške do očiju treba da bude uočljivo
veća nego razdaljina od očiju do vrha lobanje.Dolja vilica treba da bude duboka i dobro definisana.
USNE treba da su čiste i zategnute.
ZUBI treba da obrazuju nivelisan ili makazasti zagriz.Kod makazastog zagriza gornji zubi treba
naležu ispred ili blizu uz donje zube i oni treba da su duboki, jaki i perfektno pravilni.
UŠI treba da su male, jake i tanke i postavljene međusobno blizu.One treba da mogu da stoje
čvrsto uspravljene kada su usmerene na napred.
OČI treba da su dobro utonule i što mračnije moguće,sa prodornom svetlucavošću, i treba
da su male, trouglaste i ukoso postavljene; smeštene međusobno blizu i visoko u gornjem delu
glave psa. Plave oči su diskvalifikacija.
NJUŠKA treba da je crna, dobro razvijenih nozdrva izvijenih nadole pri vrhu.

Diskusija
Opšti oblik i proporcije glave Bull Terrier-a je veoma važan. On mora posedovati osobine
snage, jajasti oblik i prodorni izgled na psu da bi bio bliže idealnom.
PROFIL
Posmatrana sa strane glava treba da je jasnih linija, izvijena, neprelomljenog profila kakav
zahteva standard i takođe mora imati dubinu i jačinu njuške i donje vilice.

blank
Odlična glava što se tiče snage i
proporcije; razdaljina od oka do vrha
njuške je primetno duža od one od oka
do vrha lobanje. Profil poseduje jasno
zakrivljenje sa uočljivim spuštanjem
na dole kod njuške, što se zove „rimski
završetak”.
blank
Slabo oblikovana glava, slab
profilom sa kratkom i plitkom donjom
vilicom zvanom”svinjska vilica”.

 

blank
Glava ima dobar ali ne prenaglašen
profil sa odličnom snagom mišića
koji je prožimaju u celosti. Jasne i
zategnute usne i donja vilica u punoj
dubini čine odličan izgled jačine i
izbalansiranosti ove glave.

 

Standard


GLAVA

“Okviri lica treba da su ovalni i potpuno ispunjeni, odavajući utisak nadutosti sa površinom
lišenom udubljenja ili ureza, tj. jajastog oblika…”

Diskusija
Gledano spreda, glava treba da je jajastog oblika bez ureza od ušne osnove sve do vrha
njuške. Završetak njuške treba da je jak i širok. Veća jačina njuške sa manjom krivinom profila
je poželjnija nega prenaglašen profil sa malom njuškom koja ide u šiljak.

blank
Idealna glava, popunjena, jaka i
izbalansirana. Lobanja ravna na vrhu
sa malim, dobro postavljenim uspravnim
ušima. Nema udubljenja koja prekidaju
ravnu jajastu površinu. Oči su dobro
postavljene, male tamne i trouglaste.

 

 blank
Ovoj glavi nedostaje ispunjenost ispod
očiju, nije jajasta. Oči su velike i
postavljne nisko u glavi. Lobanja je
okrugla i uši su loše postavljene i
usmerene na stranu. Velike dislocirane
oči i “magareće” uši daju ovoj glavi
lošu ekspresiju.

 
Diskusija
Ekspresija- izraz je glavna karakteristika Bull Terrier-a. Zbirno čvrsto, mišićavo
oblikovano telo i korektno oblikovana glava, i “pripravan” izgled zajedno čine definiciju
BULL TERRIER-a a ne samo to da je snažan i zdepast. Očne šupljine treba da su naklonjene
i trouglaste, visoko postavljene u lobanji, sa mračnim i dubokim očima. Uši treba da dodaju
izrazu pripravnosti i treba da su međusobno blizu usmerene na gore. Bull Terrier da magarećim
ušima i okruglom glavom, “dobroćudnim” ili bledim očima smanjuje intenzitet „ pripravnog“
izgleda koji se ceni kod ove rase.

blank
Male verikalne dobro oblikovane uši,
mali toruglasti očni otvori postavljeni
visoko u glatkoj jajastoj glavi čine
željenu “pripravnost” u izgledu
ovog Bull Terrier-a.

ZUBI

Diskusija
Zubi su postali veći problem jer je profil postao više prenaglašen. Da bi se uklopio veoma
zakrivljen (a stoga pomalo i skraćen) nosni profil, donja vilica mora da ili ostane duboka,
dugačka i široka tj. isturene dentacije, ili da postane uska i skraćena (svinjska-vilica)
koja omogućava da sekutići uđu u željene makazice, ali pri tom potiskuje donje očnjake
na unutra gde oni mogu sprečiti potpuno zatvaranje vilice i tako dovesti do oštećenja
ili punkture gornjeg tvrdog nepca. Premolari često nedostaju kod Bull Terrier-a, verovatno
kao rezultat ovog progresivnog genetičkog skraćenja donje vilice zarad postizanja više
naglašenog profila i zadržavanja makazastog zagriza. Duboka i jaka donja vilica se može
odgovarajuće izbalansirati dugom i širokom njuškom sa korektnim profilom koji može
da uklopi pravilnu dentaciju .

blank
Ovo je korektna vilica sa gornjim
sekutićima (1) koji tesno preklapaju
donje sekutiće (2) očnjake (3)
dobro postavljene u celosti vidljive, sa
premolarima (4) prisutnim odmah posle
očnjaka.

blank
Ovo je takođe korektna vilica
gornji i donji sekutiči se sreću bez
preklapanja, odatle opis „u nivou“.

 blank
Mala vilična mana sa jednim ili više
donjih sekutića ispred gornjih sekutića
bez prostora između.

 
PREDGRIZ

blank
Ozbiljnija vilična mana sa donjim sekutićima
dosta ispred gornjih i sa donjim očnjacima
pored ili ispred gornjih lateralnih sekutića.

PODGRIZ

blank
Gornji sekutići su ispred donjih sekutića sa
praznim prostorom između. Ova mana je ozbiljnija
donji očnjaci dolaze iza gornjih očnjaka kao što
je prikazano ovde na slici.

DISLOCIRANI OČNJAK

blank
Makazasti zagriz sa dislociranim donjim
očnjakom.Gornja polovina očnjaka nije vidljiva
kada je vilica zatvorena.

„ISKRIVLJENA“ VILICA

blank
Ova vilica izgleda makazasto sa jedne strane
a kao pregriz sa druge što rezultira
iz pokvarene dentacije.

 

 

Diskusija
Svaka vilična mana treba da bude prekorena i to precizno shodno njenom stepenu; pravilna
procena treba da uzima u obzir jačinu i širinu donje vilice, veličinu i regularnost zuba,
težinu malokluzije, i položaj donjih očnjaka. Oni treba da su u potpunosti vidljivi sa
vrhovim ispred gornjih očnjaka i izvan gornjeg nepca. Unutarnja dispozicija donjih očnjaka
može biti štetna i bolna za psa a takođe sprečava korektno zatvaranje gornje i donje vilice.

 

Standard
“GRUDI treba da budu široke kada se gledaju on napred, i treba da imaju veliku dubinu
od grebena do grudi, tako da su grudi bliže zemlji nego stomak. (Donja linija od grudne
kosti do stomaka treba da formira gracioznu uzlaznu krivinu.)
TELO treba da bude zaobljeno sa vidljivim izvijenim rebrima.
LEĐA treba da su kratka i jaka. Zadnja rebra duboka, blago zaobljena preko slabina.
RAMENA treba da su jaka i mišićava, ali bez težine. Rameni šiljci treba da su široki i ravni
i trebalo bi da postoji veoma izražen nagib unazad od donje ivice do vrha gornje ivice.
Iza ramena ne sme postojati labavost niti udubljenje na grebenu.“

“VRAT treba da bude vrlo mišićav, dug, zategnut i čist, da se sužava od kraja ramena ka
glavi i trebalo bi da bude bez slobodne kože.
Diskusija
Opšti utisak koji odaje telo Bull Terrier-a treba da bude kratka leđa, dobro spregnute
snage sa gracioznim linijama. Vršna linija treba u kontinuitetu da se spušta počevši od
ušiju preko gracioznog vrata, koji se glatko vezuje u nivou grebena i odatle unazad blago
da raste do mišićavih slabina, da završava u blagom luku preko sapi do nisko postavljenog
korena repa.

blank
Dobar pas atletske građe. Njegov vrat je
dobro usađen, njegova vršna linija
je u kontinuitetu bez naglašenih ulegnuća
i naglih promena uglova. Duboke grudi
i dobro zbijene linije daju atletski oblik.

blank
Stasala kuja sa gracioznim
linijama tela. Njena vršna linija
se spušta bez prekida od vrata
preko grebena sa blagim lukom
iznad sapi i zakljično sa dobro
usađenim repom. Njena donja
linija se glatko povija unazad
iza njenih dubokih grudi
zakrivljujući se nagore
iza grudnog koša ka stomaku.

Diskusija
Dug, zategnut vrat, blago sužen izdiže se iz dobro postavljenih ramenih uglova, veoma
zadovoljavajuća karakteristika i cenjena komponenta sveukupnog bilansa i simetrije.
Kratak, uspravan ili „ovčast“ vrat proistekao iz uspravnih ramena prekida vršnu liniju
koja treba a odaje impresiju nežno integrisanih krivina a ne da ima nagle promene
uglova i pravaca.

blank 
Ovaj pas ima pravilan vrat, ramena
i vršnu liniju. Vrat je dobro usađen
i omogućava glatku tranziciju sa
nagnutih ramena orema glavi.
Greben je iza vertikalne linije
iza lakta.

 blank
Prava ramena sa lošom postavkom
vrata koji se uzdiže od grebena
ispred vertikalne linije od lakta.

Diskusija
Grudni koš se lako može proceniti posmatranjem odozgo, strane psa koje se zakrivljuju
naspolja da bi se smestila široka rebra, i zakrivljenje iza grudnog koša koje čini primetan
struk.

blank
Posmatranje psa odozgo može biti od koristi..
Ova kuja demonstrira dobro opružena rebra,
linija rebara se sužava ka struku iza grudnog koša.

Bull Terrier treba da bude kombinacija jakih i glatkih delova koji su povezani gracioznim
krivinama. Čuvajte se teških, loše napravljenih životinja koje imaju dugo, ravno telo kome
nedostaje gracioznosti i karakteristike dobro spregnutog atlete. Takođe pazite se jedinki
kojima nedostaje popunjenost i opruženost rebara.

blank
Nedostatak supsance i širine u rebrima je mana
ovog psa, a i uspravna ramena i visok zadnji deo.

 blank
Kratak vrat uspravljena ramena i dugo pravo telo
doprinose nedostacima u obliku ovog psa.

 
Standard
“NOGE treba da su od velikih kostiju ali ne do tačke grubosti; prednje noge treba da su
umerene dužine, savršeno ravne, i pas treba na njima čvrsto da stoji.
LAKTOVI ne treba da su okrenuti ni na unutra ni na spolja, došaplje treba da bude jako
i uspravno.
ZADNJE NOGE treba da budu paralelne kada se posmatra odpozadi. Butine veoma mišićave
sa nisko postavljenim skočnim zgobovima. Zadnje došaplje kratko i uspravno. Kolena savijena
sa dobro razvijenim potkolenicama.
ŠAPE okrugle i kompaktne sa dobro zaobljenim prstima kao u mačke.”
Diskusija
Standard zahteva prave prednje noge sa laktovima usmerenim ravno nazad i sa srednjim prstom
ravno napred. Najviše odstupanja od ideala proizilazi od Buldog predaka; izbačeni laktovi
savijene i potklonjene prednje noge; šape usmerene na istok-zapad.

blank
Ispravno naličje pokazuje široke grudi i prave
prednje noge pravilno priključene na ramena
i šrape usmerene pravo.

 blank
Bulldog naličje sa zakrivljenim laktovima
usmerenim naspolja i šapama usmerenim
na’’istok-zapad”.

 
Diskusija
Zadnje noge mogu biti odraz Bulldog porekla i kada su prave, krute bez mišićavih potkolenica
olučasto se izvijajući na skočni zglob. Pogrešna konformacija zadnjeg dela može biti ne samo
ružna slabost mišića, inače okretnog psa, nego može biti i vesnik artritisa ili oboljenja zglobova
dok prava ramena i pokvarene prednje noge nisu toliko patološke greške.

blank
Mišićave zadnje noge sa dobro razvijenim potkolenicama pod dobrim uglom. Kost između skočnog
i šape je kratka i snažna kod ovog odličnog primerka.

blank
Ispravne zadnje noge odpozadi. Noge su mišićave
prave i paralelne sa prednjim..

blank
Nepravilan zadnji deo “kravlji stav”. Zadnji
skočni zglobovi su bliže nego šape koje su
usmerene na spolja.

blank
Lučasta kolena posmatrano od pozadi. Ovo je slaba nezdrava građa,
najčešće neadekvatno muskularizovana i karakteriše je kratki,
iseckani pokreti zadnjeg dela.

blank
Ravne zadnje noge kojima nedostaje
mišića i veoma loši uglovi kolenog
zgloba.

blank
Ovaj koleni zglob je previše nagnut iako se to
čini poželjno to je loša građa i često ide zajedno
sa “kravljim stavom“.

blank
Loše zadnje noge sa lukom lateralno na
kolenom zglobu, šape su kratke i jake i to je
ovde odlično prikazano.

Standard
“REP treba da je kratak nisko postavljen, fin i idealno je da stoji horizontalno.Treba da
da je deblji na mestu gde se spaja sa telom,i treba da se odatle sužava ka finom vrhu.”

Diskusija
Pravilno postavljen, suženi rep koji stoji horizontalno čini završetak vršne linije, on je
esencijalan za vizuelizaciju idealnog Bull Terrier-a. Nažalost, većina današnjih pasa imaju
različite stepene neželjenog “krivog” repa koji svodi linije inače idealnog psa u nagli, ugaoni
završetak. Dok “krivi” repovi nisu smatrani za ozbiljnu manu, oni su često povezivani za
kratku karlicu i ravne sapi koje kvare završnu liniju ovog mišićavog ali ipak gracioznog
okretnog psa.
Standard
“DLAKA treba da je kratka, ravna i oštra na dodir sa finim sjajem. Koža psa treba da je
zategnuta. BOJA je bela iako šare na glavi psa su dozvoljene. Svaka šara bilo gde druge
treba da se strogo kazni. Pigmentaciju kože ne treba sankcionisati“.

Diskusija
Dok se tekstura dlake generalno ne smatra važnom u opisu idealnog Bull Terrier-a, tanki,
neujednačeni ili monotoni prekrivač umanjuje utisak živahne i zdrave životinje. Dlačni
prekrivač oštećen borbama sa alergijom je takođe znak ne tako idealnog zdravlja, da ne
spominjemo nakazan izgled. Zadebljanje koje se dešava u podlaci i koje je prisutnije kod
debljeg zimskog prekrivača je mana opisana u standardu. Ozbiljnost mane može biti minimalna
ako je zadebljanje malo, ili može biti ozbiljnije kažnjeno ako je zadebljanje veće. Loše šare
zajedno sa podlakom i dugom dlakom su takođe mane koje se kažnjevaju pravilima ovog
standarda. Pigmentacija kože, koja je sačinjena od tamnih tačaka na koži koje se vide kroz
belu dlaku koja je u tankom sloju ne treba kažnjavati. Bila je uobičajena praksa ocenjivanja
Bull Terrier-a, da se na tanak dlačni prekrivač i na male šare gleda kao na relativno male mane
kod inače dobrog psa, i dok je važno biti svestan poželjnosti čistog dlačnog prekrivača za
vizuelizaciju idealnog Bull Terriera, takođe je važno de se ne otpiše inače dobar pas zbog
sitnih grešaka u dlačnom prekrivaču.

blank
Ispravna vršna linija, pozicija repa i prelazi.
Rep je širok u bazi i sužava se ka vrhu. On ne
dopire dalje od skočnog zgloba kada se drži
na dole prema zadnjim nogama.

blank
Kratke sapi sa visoko postavljenim repom,
ili “krivim” repom.

blank
Ekstremno visoko postavljen “krivi” rep na ravim
plitkim sapima.

Standard
KRETANJE– “Pas treba da se kreće glatko, teren da porkiva sa slobodnim, lakim
koracima, prednje i zadnje noge treba da se kreću paralelno jedne sa druma posmatrano
spreda ili od pozadi. Prednje noge da imaju dobar zahvat i zadnje noge da se kreću lako
u kuku i da su dobro savitljive u kolenu.Pas treba da se kreće kompaktno i u „komadu“
sa tipičnim živahnošću koja ukazuje na agilnost i snagu.”

Diskusija
Bull Terrier koji je dobro građen će verovatno i da se dobro kreće, i pri kretanju pas
prolazi pravo testiranje svoje građe. Od napred (kada dolazi ka vama) prednje noge
treba da su savršeno ravne, šape međusobno udaljene isto koliko i laktovi. Ako
ramena i laktovi nisu pravilne građe laktovi će vidljivo biti okrenuti na spolja a šape će
međusobno biti bliže nego laktovi. Bilo kakvo odstupanje od pravih prednjih nogu biće
uočljivo, a često ide zajedno sa ukrštenim ili seckavim hodom. Od pozadi( kada ide od vas)
zadnje noge takođe treba da budu paralelne. Kolena postavljena na spolja kao i skočni
zglob će zadnje šape usmeriti na unutra i one će se ponekad zaista ukrštati jer će pas
u pokretu stavljati jednu ispred druge. “Kravlji stav”, ili skočni zglob okrenut na unutra
ka središnjoj liniji, će usmeriti kolena i zadnja stopala ka spolja što dovodi do gubitka
impulsa. Sa strane, psi sa ravnim ramenima obično pokazuju neke labavosti ili udubljenje
iza grebena. Ravne zadnje noge i loše sapi će proizvesti da zadnji deo psa bude viši od
prednjeg, što stvara utisak da pas “trči nizbrdo”. Pri stajanju u mestu Bull Terrier može biti
lukavo “postavljen” da bi se minimalizovale ove osnovne greške u građi, i esencijalno je da
odgajivači i sudije budu upoznati sa idealnim Bull Terrier-om u pokretu. U ovoj fazi
ocenjivanja (kretanje) su ključni testovi koji doprinose da li je pas ispunio zahteve ili nije, i
Bull Terrier koji ima korektno kretanje treba da bude uočen i nagrađen kako na podijumu tako
i u progresivnom odgojnom programu.

 
KRETANJE GLEDANO SA STRANE

 blank         blank

Ovaj pas se korektno kreće sa dobrom ekstenzijom prenjih nogu i fleksijom i silom
pozadi. Ovo obezbeđuje moćno pokrivanje terena, a pri tom ne izgleda pompezno
niti isprekidano posmatrano sa strane.

KRETANJE GLEDANO OD POZADI

blankblankblank
Korektni pokreti
Zadnje noge se kreću jednako udaljene, paralelno sa prednjim nogama.

blank blank blank
Uska Baza
Zadnje šape su približene centralnoj liniji kada se pas odlazi.

blank blank blank
“Kravlji stav”
Kolena su savijena na spolja a skočni zglobovi su povučeni na unutra pri kretanju,
to proizvodi zanošenje pri kretanju koje ponekad nazivaju “pletenje i heklanje”.

POKRETI POSMATRANO OD NAPRED

blankblank blank
Korektno
Prenje noge se pomeraju pravo napred, paralelno sa zadnjim nogama

blank blank blank
Uska Baza
Prednje šape dodiruju zemlju bliže središnjoj liniji.

blank blank blank
“Veslanje”
Rotacija zglobova baca došaplje i šape na stranu kada prednja noga grabi napred.

Standard
GREŠKE– “Svako odstupanje od navedenih tačaka se smatra greškom, i ozbiljnost
greške treba a bude u tačnom odnosu premanjenom stepenu, tj. veoma krive prednje
noge je veoma velika greška; primetno krive prednje noge su veoma velika greška; pomalo
krive prdnje noge su mala greška.”
DISKALIFIKACIJA Plave oči.

Diskusija
Bull Terrier standard je eksplicitan u opisivanju vrlina koje idealan Bull Terrier treba da
ima. On je praktično jedinstven u navođenju da je greška odstupanje od opisane vrline,
a greška je u proporciji sa stepenom svoje izraženosti. Stoga na nama je teret da nađemo
tog psa, u bilo kojoj grupi određenoj za ocenjivanje, koji poseduje najbolju kombinaciju
vrlina ove rase — Glava, Građa, Pokret i Temperament – koji su zajedno najbliži našoj
vizualizaciji idealnog Bull Terrier-a.

blank
Pravilno građen Bull Terrier koji kombinuje esencijalne vrline koje odaju
impresiju snage i okretnosti.

Standard
OBOJENOST—Standard za varijacije u boji je isti kao za Bele osim za podnaslov „Obojeni“
gde piše: “Obojeni: Svaka boja osim bele, ili bilo koja boja sa belim šarama. Kad su ostale stvari
u egalu prednost ima tigrasta boja. Pas koji je predominantno bele boje biće diskvalifikovan.“

Diskusija
Prilikom procene obojenih Bull Terrier-a mora se voditi računa o optičkim iluzijama koje mogu
biti prouzrokovane linijama ili poljima pokrivenim šarom. Na glavi, loš prelom svetlosti može
napravti utisak ravnog profila, ili, obrnuto napraviti iluziju zakrivljenog profila.

NEKE OPTIČKE ILUZIJE
Uporedite efekat šare na glavi na profil i ispunjenost ove dve identične glave.

blankblank
Crna šara preko oka Belog psa stvara impresiju zakrivljenog profila i ispunjenosti. Ova
šara menja utisak o profilu psa.

blank blank
Bela šara na obojenom psu često prevari oko i stvara lažni profil.

blank blank
Široka bela šara desno čini da glava izgleda ispunjenije.

blank blank
Isti pas iz različitih uglova!

Diskusija
Bele šare na grudima i stomaku se mogu širiti na gore prema stranama i tako prekidaju
donju liniju i prave iluziju male dubine tela i ispunjenosti. Šare na udovima mogu biti
posebno varljive navodeći oko na uočavanje narušene linije. Ovo je posebno slučaj
kada je bela šara na zadnjim nogama jer je obrazac Bull Terrier “čarapa” skoro uvek
dijagonalno preko zadnjeg dela noge,čineći da noge izgledaju kao “kravlje“, posebno
u pokretu. Bele šare na telu obojenog Bull Terrier-a se ne smatraju greškom u standardu
osim ako nisu toliko brojne da pokrivaju više od pola površine životinje. Ako je više od
od pola obojenog Bull Terrier-a belo to je diskvalifikacija iz takmičenja. Pošto je merenje
te površine nemoguće a da se koža ne odere ovo je obično pitanje procene sudija. Zapamtite,
da su glava i udovi u većini slučajeva pola obojeni a pola beli, a grudi i stomak su obično,
potpuno beli, tako da ako je preko pola vidljive površine belo to je predstavlja dobru
osnovu za diskvalifikaciju.

Tigrasta je željena boja kod Bull Terrier-a zbog činjenica genetskog nasleđivanja. Pošto je gen
tigraste boje dominantan, ona je vidljiva u boji dlake kada je prisutna. Zbog karaktera dominantnih
gena, jednom kada se ova boja izgubi kod rase ne postoji način da se zameni. Klauzula „Prednost
Tigrastoj” u našem standardu je priznanje da odgajivači žele da zadrže ovaj obrazac boje u rasi.
Trenutno nema izgleda da postoji opasnost da se ovaj obrazac boje izgubi i prema standardu
tigrasta boja treba jedino da se koristi kao odlučujući faktor između dva psa koji imaju jednak
zbir rasnih vrlina. Pošto je ovo malo verovatan slučaj, ova klauzula postoji da nas podseti na
značaj održavanja tigraste boje kao opcije u rasi.

Standard
DISKVALIFIKACIJA—Plave oči. Svaki pas koji je predominantno beo.

blank
Šare na vratu i stomaku ovog psa stvaraju
impresiju uzdignutog ramena i male dubine
grudi.

blank
Iste zadnje noge izgledaju više kao “kravlje”
na obojenom psu zbog dijagonalne šare.

Diskusija
Bull Terrier Standard je jednostavan i jasan, baš kao što idealni Bull Terrier treba
da bude. Svaka sekcija je opis kako pas treba da izgleda, da se kreće ili ponaša.Vešt
će moći da izabere one pse koji predstavljaju najbolju kombinaciju vrlina koje standard
opisuje, i koji nose najmanje štetna odstupanja od ovih pozitivnih osobina. Sudija mora
uvek imati na umu, zajedno sa esencijalnom vizualizacijom idealnog Bull Terrier-a,
alarmni sistem koji ga upozorava na ona odstupanja od ideala koja daju signal za loš
fizički i mentalni sklop psa koji stoji ispred njega. Prioritet moraju imati četiri osnovne
kategorije za procenjivanje.

GLAVA je ključna karakteristika idealnog Bull Terrier-a i mora imati korektan oblik,
masivnost i snagu. Bez pravilnog oblika i snage glave pas pada u ovoj kategoriji. Blaga
odstupanja pozicije očiju i ušiju, pink šara na nosu i manje greške u dentaciji se ne
smatraju ozbiljinimo kao teška malokluzija ili nedostaci u masi, snazi ili nemanje jajastog
oblika glave.

OBLIK TELA, GRAĐA I GUSTINA je druga kategorija u kojoj Bull Terrier mora da
demonstrira kombinaciju dobrih osobina koje opisuje standard. Dok standard ne navodi
idealnu visinu i težinu, mi znamo da je Bull Terrer „maksimum iz raspoloživog prostora“
i njegovo telo mora da bude kratko u slabinskom delu sa gracioznim krivinama i linijama
koje povezuju mišićne delove. Lako „bičasto“ telo, nedovoljno koščato, loše konstrukcije
i labavo integrisanh delova će pasti u ovoj kategoriji.

KRETANJE je treća kategorija i ono je test građe i čvrstine. Dok se samo nekoliko Bull
Terrier-a kreće apsolutno po standardima, nedostatci u konstrukciji koji kompromituju
čvrstinu i zdravlje psa su naglašeni kod psa koji se kreće, i ako su prisutni pas pada u
ovoj kategoriji.

TEMPERAMENT je četvrta kategorija koja je od suštinskog značaja za ovu rasu pasa.
Naši standardi opisuju idealni temperament, i bilo koji pas koji odstupa od ovog ideala,
preterano plašljiv ili preterano agresivan će pasi u ovoj kategoriji.
Bull Terrier-i obično ispoljavaju stepen animacije i individualnosti na podijumu. Oni ne
treba da budu kažnjavani zbog svog ushićenog pristupa životu ako njihovo ponašanje nije
poremećeno ili agresivno. Oni treba, naravno, sve vreme da budu pod kontrolom i da budu
podložni rukovanju od strane sudija.

RASA: Da sumiramo, idealni Bull Terrier je integrisana jedinka svih gore navedenih delova.
DA BI BIO IZVANREDNA JEDINKA ON MORA DEMONSTRIRATI POZITIVNE
OSOBINE U SVAKOJ KATEGORIJI I NE SME „PASTI“ NI U JEDNOJ OD NJIH. On
takođe ne sme imati mane koje su štetne za zdravlje i one koje su štetne za rasu u celini.
Mi očekujemo neka odstupanja od idealnog u nekim delovima celine, ali sveukupno pas mora
prikazati dobre osobine oblika glave i sile, agilnost u građi, čvrstinu i slobodnjački ali pokorni
temperament koji, iznad svega, obeležava BULL TERRIER-a.

blank